روان درمانی پویشی کوتاه مدت 2017-07-03T12:51:27+00:00

روان درمانی پویشی کوتاه مدت

(ISTDP)

روان درمانی پویشی کوتاه مدت، روشی از درمان مختصر مبتنی بر اصول روان تحلیلی است که اصولاً با توجه به توانایی آن در پوشش دادن طیف وسیع تری از بیماران، از جمله بیماران مقاوم بر سایر انواع روان درمانی های کوتاه مدت مشابه، ارجح است. این توانایی مرهون روش پرفشاری است که دفاع بیمار را از هر گونه ترفندی (خودآگاه و ناخودآگاه) برای مواجه نشدن با تجربیات معنادار و دارای بار هیجانی مرتبط با هدف درمان، خلع سلاح می کند. آن گاه این تجربیات، با تجربیات دیگر، از جمله روابط با والدین، خواهر و برادرها، همسر و خود درمانگر پیوند می خورد و الگوهای مشترکی نمودار می شود که بینش وسیعی در مورد زمینه های رفتار و هیجانات مرتبط با آن فراهم می سازد. واقعیت محوری که درمان بر آن بنا شده است را می توان به طور ساده به دو بخش تقسیم کرد:

هیجانات و رفتارهای فعلی ما، بر تجربیات گذشته مبتنی هستند؛ موقعیت های فعلی، به علت داشتن شباهت هایی با تجربیات گذشته، رفتارها و هیجانات مشابهی به بار می آورند؛ این الگوها به مرور زمان، تکرار، تقویت و نهادینه می شوند.

با تحت فشار گذاشتن بیمار و برانگیختن هیجانات وی در جلسه درمان، دفاع ها کنار می روند و تجربیات مدفون گذشته مرتبط با این هیجانات، از ناخودآگاه سر بر می آورند و امکان پیوند دادن آن ها با تجربیات فعلی و گذشته، و تفسیر و ارائه الگو مهیا می شود.